o2 ข้อมูลผู้บริหาร

นายวิษณุกร จันทรา 

วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา

เบอร์โทร 091-0198377

อีเมล์  rongaod01@gmail.com